Programa

L’aigua, com a element de la gestió energètica, centrarà el 2n Congrés Rural Smart Grids que tindrà lloc en novembre de 2013. La relació entre aigua i energia s’abordarà tant des de la perspectiva de la gestió de les conques i l’aprofitament hidroelèctric convencional, com des de la confluència d’infraestructures. En aquest sentit, es tractarà d’incorporar la visió energètica en els canals i regadius del país per fer-los més viables i contribuir a la seva capacitat d’emmagatzematge elèctric, que permeti el desplegament de les energies renovables.

També s’analitzarà l’ús d’aigua en les diferents tecnologies de generació elèctrica (termosolar, fracking, centrals convencionals), així com en relació amb les noves tecnologies i oportunitats com ara els aprofitaments agroenergètics, el potencial del mar o l’hidrogen, entre d’altres.

Blocs temàtics

El congrés s’estructurà a partir de tres blocs:

Bloc 1: L’aigua com a vector energètic:,s’analitzarà el paper de l’aigua com a magatzem energètic, a banda de transportador, com les xarxes que aprovisionen de fred o calor, i de les opcions per optimitzar la gestió energètica en l’àmbit dels regadius.

Bloc 2: Les TIC com a eines per gestionar i estalviar recursos hídrics: S’abordarà com la confluència d’infraestructures d’energia, aigua i comunicacions ens poden aportar solucions addicionals a la seva gestió independent i a l’estalvi en els consums.

Bloc 3: L’aigua com a vertebrador social i territorial: L’aigua és un element que influeix en l’ordenació, distribució i organització del territori, la població, el patrimoni, les infraestructures, la producció agrària, la indústria i els serveis, alhora que també contribueix a la biodiversitat de flora i fauna i al paisatge. Aquest bloc se centrarà en les innovacions en diferents àmbits que poden ajudar a millorar l’eficiència energètica en i a través de la gestió de l’aigua, donant valor al territori generador d’energia i a les implicacions socials, econòmiques i ambientals que se’n deriven.

Impulsar les prioritats energètiques

El 2n Congrés Rural Smart Grids vol impulsar i contribuir a la reflexió del conjunt del país i agents relacionats sobre les prioritats, inajornables, que com a país i societat tenim en matèria energètica per:
-augmentar la seguretat de subministrament (reducció de la dependència dels combustibles fòssils de tercers països, maximització de la producció local d’energia, connexió inter i intra nacional i eficiència energètica);
-competitivitat del mercat intern (poder oferir l’energia a preus competitius als ciutadans i al conjunt de les activitats econòmiques), i;
-compatibilitat ecològica a curt i mig termini (ecosistemes, cicle de l’aigua, gestió del paisatge).

Generació distribuïda d’energia

La capacitat de redistribuir territorialment part de l’activitat social i econòmica -que actualment trobem concentrada en àrees metropolitanes- permetria apropar el consum (energia, aigua, aliments…) a la disponibilitat del recurs. A això se li pot afegir un nivell de gestió intel·ligent (“smart”) per aconseguir una gestió més eficient que redueixi el consum i generi estalvis. Davant la necessitat d’un canvi de model energètic i que l’energia es produeixi de forma distribuïda, es fa necessari un punt de trobada entre els diferents agents i on es debatin les prioritats en matèria energètica.

Amb aquest compromís personal i professional, per tal de contribuir a l’opinió al debat pública a través de la informació fonamentada i la divulgació, us convidem a participar activament en el 2n Congrés Rural Smart Grids.