Catalunya necessita la participació activa del món rural per assolir un model energètic sostenible

  • El 3r Congrés Rural Smart Grids posa de manifest que l’impuls de les xarxes intel·ligents al món rural requereix nous models de negoci descentralitzats, amb un usuari amb més capacitat de decisió, i vinculats a l’economia circular
  • L’organització ha fet públiques aquesta setmana les conclusions del congrés que va tenir lloc a Barcelona en el marc de l’Smart City Expo & World Congress

Sense l’àmbit rural no és possible el desenvolupament de les smart cities i la seva aposta per la sostenibilitat i l’eficiència en l’ús de l’energia i d’altres recursos (electricitat, comunicacions, aigua, gas, mobilitat i aliments). La transició cap a un nou model energètic “implica un paper específic i protagonista del medi rural, paper que cal saber integrar amb la dinàmica social i econòmica actual per fer-ne una oportunitat”, afirma Pep Salas, coordinador del comitè tècnic del Congrés Rural Smart Grids. En aquest sentit, s’han d’aprofitar les sinèrgies amb els avenços de les smart cities i les oportunitats de negoci, ocupació i desenvolupament local que representa l’smart rural. En el cas català, l’impuls de les xarxes elèctriques intel·ligents o rural smart grids és una aposta per la sobirania i la resiliència energètica del nostre país. “La urgència d’una transició energètica (es produeix), especialment a Catalunya, per la feblesa que representa tenir una factura d’importació de combustibles fòssils anual tan alta”, indica Salas. Les energies renovables milloren la competitivitat, redueixen costos, generen ocupació i afavoreixen la resiliència energètica d’un país com Catalunya, molt dependent de les importacions d’energia, que cobreixen el 90% de les necessitats.


Per promoure aquesta transició energètica cal un pacte entre el món rural i l’urbà, entre l’smart rural i l’smart city. Aquest pacte ha de servir per enllaçar l’entorn rural, generador d’energia, amb l’urbà, principal consumidor, de manera sostenible i atenent de forma equilibrada els interessos d’ambdós àmbits. La necessitat d’aquest pacte i aquesta interacció rural-urbà és una de les principals conclusions del 3r Congrés Rural Smart Grids, Smart rural & city: un concepte, dues realitats, que es va celebrar el passat 19 de novembre en el marc del l’Smart City Expo & World Congress , en el primer any de col·laboració. Un congrés organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, Institut Català d’Energia, Localret i Fundació del Món Rural, que ha esdevingut un espai de networking, coneixement i debat al voltant de les rural smart grids.

Renovables, distribuïdes i locals

La transició cap a l’hegemonia de les renovables torna a posar en valor la generació local i distribuïda d’energia i de baixa potència (l’energia solar, el vent, la biomassa o el potencial hidràulic) que, a més d’un canvi de tecnologies, permetran formes d’explotació i de gestió més descentralitzades i basades en la cooperació. S’obren així, noves possibilitats d’empoderament de la ciutadania en relació a l’energia i els recursos que demanen noves solucions tecnològiques i formes empresarials. El nou model energètic implica una major distribució i participació social i territorial, un canvi de paradigma pel qual hi ha més actors (generadors d’energia i distribuïdors i usuaris organitzats) que afavoreixen que hi haja més competència i promouen una major implicació activa dels consumidors.

Aquest canvi de model implica profundes transformacions culturals, socials i polítiques el que “té uns reptes tecnològics a partir de la confluència de l’energia i les telecomunicacions, té també unes barreres no tècniques, com l’acceptació social, els models de negoci i els aspectes legals i de regulació que són cabdals per a la seva implementació”, indica Salas. La perspectiva rural afegeix una nova dimensió al concepte smart no només referida al consum sinó, també, a l’obtenció i la gestió de recursos. “Cal tenir present que el nou sistema requereix l’adaptació als ritmes de la naturalesa i demana un retorn de les inversions a molt més llarg termini. Alhora també implica un canvi en la cultura del consum on l’usuari té més responsabilitat”, afirma Verònica Kuchinow presidenta del Comitè organitzador del Rural Smart Grids. S’aposta, a més, per una filosofia de l’economia circular que asseguri la sostenibilitat del país. De fet, les rural smart grids i el foment de les renovables són l’aplicació a l’energia d’aquesta concepció econòmica. L’economia circular pretén reduir al mínim el consum i la producció de residus però, també, busca la conversió d’aquests darrers en recursos a partir d’una gestió adequada.

Un model adaptat a les necessitats del món rural

En el context d’un canvi de model energètic cap a la sostenibilitat, l’entorn rural demana més innovació i dissenys a mida, amb tecnologies i eines flexibles que permetin gestionar la generació distribuïda d’energies renovables i el subministrament segur. Les característiques del territori condicionen els models i les tecnologies a implementar, però l’accés a la tecnologia digital s’ha de garantir en termes de qualitat i cost equiparades a les zones urbanes. Per això prenen protagonisme models econòmics més vinculats al territori a l’hora d’orientar les inversions i noves maneres d’enfocar el negoci, més dirigides al servei i a aprofitar sinèrgies de forma col·laborativa. Un exemple d’aquesta nova mentalitat és l’estratègia de compartir infraestructures, elèctriques o de comunicacions, de manera que s’afavoreix un millor servei a la ciutadania i a les empreses del territori.

Regulació i equiparació amb la resta d’Europa

Per equiparar-nos a Europa, quant a desenvolupament del nou model energètic sostenible, basat en fonts renovables, distribuït i en el qual el consumidor té un paper actiu, cal promoure una regulació legal i unes polítiques públiques similars que ens situïn a l’avantguarda del continent. Tot i que anem cap a una certa liberalització del sector i cap a nous serveis, des del Congrés Rural Smart Grids s’aposta perquè el regulador estableixi un marc adequat que afavoreixi el desenvolupament del sector de la generació d’energies renovables distribuïdes. “A Europa, els països més compromesos amb la descarbonització de l’economia, com Dinamarca o Alemanya, estan fent els passos adequats. La regulació és un element fonamental per catalitzar la incorporació generalitzada de les tecnologies smart grid”, afirma Salas. L’objectiu és, com en els models d’altres països europeus, garantir que els beneficis arribin realment als consumidors i que s’aprofitin les noves possibilitats que s’obren i que demanen nous tipus d’empreses i de models de negoci. Aquesta transició requereix mantenir una visió global del sistema i de llarg termini; de manera que s’involucri als diferents actors, es creïn xarxes, espais de col·laboració público-privats, s’experimenti i es transfereixi coneixements a projectes reals, encara que sigui a nivell local a petita escala, que suposin trencar amb el model anterior.

Conclusions del 3r Congrés Rural Smart Grids, Smart rural & city: un concepte, dues realitats
Dossier Experiències “Rural Smart Grids”

Més informació
Comunicació Congrés Rural Smart Grids
vicent@ruralsmartgrids.cat
@ruralsmartgrids

Què són les rural smart grids?

Les xarxes elèctriques i de telecomunicacions intel·ligents, o smart grids, representen l’evolució del sistema elèctric cap a una fusió tecnològica i de serveis amb les telecomunicacions (TIC). Aquesta fusió permet la interconnexió de múltiples agents consumidors i generadors distribuïts en el territori i la gestió dels fluxos d’energia en temps real, per assolir la màxima eficiència energètica possible i al menor cost, augmentant la fiabilitat i la seguretat en la producció, en el subministrament i en el consum. Les rural smart grids permetran augmentar la seguretat de subministrament, reduir la dependència dels combustibles fòssils provinents de tercers països, augmentar la competitivitat del mercat intern amb preus competitius i fomentar la compatibilitat ecològica a curt i mig termini.

This entry was posted in Notes de premsa. Bookmark the permalink.

Deja un comentario